Ảnh trước và sau

Khách hàng nâng mũi
Khách hàng nâng mũi
Chỉnh sửa mũi hỏng
Hot girl Lê Thùy Dung nâng mũi S-Line tại Petunia
Hot girl Nguyễn Trang nhấn mí luồn chỉ tại Petunia
Khách hàng nâng mũi tại Petunia